Tingimused

1 Üldist ja mõisted

1.1 Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „Kasutustingimused“) reguleerivad veebikeskkonna fintewor.com (edaspidi „Keskkond“) kasutamist.

1.2 Keskkonda omab ja haldab Gredos OÜ, registrikood 12172083 (edaspidi „Haldaja“).

1.3 Keskkonda saavad Kasutajad sisestada kuulutusi töö tegemiseks, teenuse osutamiseks, töötaja leidmiseks või teenuse osutaja leidmiseks (edaspidi „Teenused“). Samuti saavad Kasutajad Keskkonnas eeltoodud kuulutustega tutvuda ja neile vastata. Seejuures saavad Kasutajad filtreerida otsinguid, et leida endale sobivad kuulutused. Keskkonna kasutamiseks tuleb ennast Keskkonnas registreerida ja luua endale kasutajakonto. Kasutaja saab oma profiili ja andmeid muuta ning täiendada (igasugune Keskkonnas toodud andmete töötlemine, sealhulgas käesolevas punktis toodud tegevused edaspidi „Keskkonna kasutamine“).

1.4 Keskkonna kasutajaks on iga kasutaja, kes kasutab Keskkonda (edaspidi „Kasutaja“). Kasutajaks võib olla nii juriidiline isik kui füüsiline isik.

2 Keskkonna kasutamine

2.1 Kasutajal on õigus Keskkonda kasutada üksnes enda nimel ning tekivad sellest õigused ja kohustused, sealhulgas võimaliku kahju hüvitamise kohustus, Kasutajale. Kasutaja kohustub hoidma oma salasõna salajas ning teavitama Haldajat koheselt, kui salasõna võib olla saanud teatavaks kolmandatele isikutele. Juriidilisest isikust Kasutaja esindaja kinnitab Keskkonna kasutamisega, et tal on kehtiv juriidilise isiku esindusõigus. Kasutajal ei ole lubatud kasutada Keskkonda mistahes teenuste osutamiseks või vahendamiseks kolmandale isikule ega kasutada saadud andmeid viisil, mis ei ole kooskõlas Kasutustingimustega.

2.2 Kasutaja on kohustatud avaldama ainult tõest ja teiste isikute õiguseid austavat teavet. Kui Haldajale saab teatavaks, et Keskkonnas avaldatud teave ei ole tõene või rikub see teiste isikute õiguseid, on Haldajal õigus teave Keskkonnast eelmaldada ning puudub Kasutajal õigus sama teavet uuesti Keskkonnas avaldada.

2.3 Kasutajal on keelatud viidata Keskkonnas võimalusele või võimaldada kandideerida või vahetada teavet mujal kui Keskkonnas.

2.4 Keskkonna kasutamise baasteenused on tasuta. Kui Kasutaja soovib kasutada lisateenuseid, võib neile rakenduda tasu (edaspidi „Tasu“). Tasu tuuakse välja Keskkonnas avaldatud hinnakirjas või eraldi tasulise teenuse kasutamise võimaluse juures. Tasuliste teenuste korral tekib Kasutajal Tasu maksmise kohustus tasulise teenuse tellimise hetkest. Haldajal on õigus keelduda tasulise teenuse osutamisest kuni Tasu tasumiseni.

2.5 Tasu ei kuulu Haldaja poolt tagastamisele ka juhul, kui Kasutaja otsustab tasulise teenuse kasutamisest osaliselt või täielikult loobuda või kui tasulise teenuse kasutamine on piiratud või lõpetatud tulenevalt Kasutustingimuste rikkumisest.

2.6 Tasu kuulub tasumisele 7 kalendripäeva jooksul tasulise teenuse tellimisest. Haldaja väljastab Tasu kohta arve. Arve mittesaamine ei vabasta Kasutajat Tasu tasumise kohustusest.

2.7 Tasu tasumisega viivitamise korral on Haldajal õigus nõuda Kasutajalt viivist 0,1% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

3 Autoriõigused jm intellektuaalse omandi õigused

3.1 Kõik Keskkonnaga ja selles avaldatud teabega seotud autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (sh andmebaasi tegija õigused) kuuluvad Haldajale.

3.2 Keskkonda sisestatava teabega seotud varalised õigused loetakse loovutatuks Haldajale teabe sisestamisega Keskkonda.

3.3 Kogu Keskkonnas kajastatu, sealhulgas sisu, disain, heli, fotod, joonised, tarkvara, tehnoloogiline lahendus ja muud koostisosad on Haldaja omand. Kasutajal puudub õigus Haldaja omandit mistahes viisil reprodutseerida, levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.

4 Lõppsätted

4.1 Keskkonna kasutamisega sõlmitakse Haldaja ja Kasutaja vahel leping (edaspidi „Leping“), millega Kasutaja võtab endale kohustuse kasutada Keskkonda kooskõlas erikokkulepete, Kasutustingimuste ja õigusaktidega, seejuures on prevaleerimise järjekord järgmine:

4.1.1 erikokkulepped;
4.1.2 Kasutustingimused;
4.1.3 õigusaktid.
4.1.4 Lisaks kohalduvad Keskkonna kasutamisele Haldaja privaatsuse ja isikuandmete töötlemise põhimõtted, mis on kättesaadavad Keskkonnas.

4.2 Keskkonna kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on Kasutustingimustega tutvunud ja nendega nõustunud.

4.3 Kasutajal on igal ajahetkel õigus Leping lõpetada, sulgedes oma kasutajakonto. Kõik sätted, mis jäävad pärast Lepingu lõppemist olemuslikult kehtima, jäävad kehtima ka pärast Lepingu lõppemist, sealhulgas ei vabasta Lepingu lõppemine Kasutajat juba tekkinud kohustuste täitmisest ega vastutusest rikkumiste eest.

4.4 Haldajal on õigus Keskkonna pahatahtlikul kasutamisel Kasutaja Keskkonna kasutamist piirata või tema kasutajakonto sulgeda. Keskonna kasutamisel vastuolus Lepinguga eeldatakse, et kasutamine on pahatahtlik.

4.5 Pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kõik teated loetakse vastava poole poolt kättesaaduks:

4.5.1 Kasutaja poolt kolme kalendripäeva jooksul teate saatmisest Kasutaja poolt kasutajakontos avaldatud e-posti või postiaadressile, kui ei ole tuvastatud, et kättesaamine toimus varem. Kui Leping on lõppenud, loetakse Kasutaja e-posti ja postiaadressiks viimati avaldatud e-posti ja postiaadress, kui Kasutaja ei ole teavitanud Haldajat muust e-posti ja postiaadressist;

4.5.2 Haldaja poolt kolme kalendripäeva jooksul teate saatmisest Haldaja poolt Keskkonnas avaldatud Haldaja e-posti aadressile, kui ei ole tuvastatud, et kättesaamine toimus varem.

4.6 Keskkond vahendab vaid Teenuste kuulutusi, mitte Teenuseid endid. Haldaja ei ole Teenuste osutamiseks sõlmitavate lepingute pooleks. Haldaja ei vastuta kuulutuste sisu, Teenuste osutamiseks sõlmitud lepingute, Teenuste osutamise, kvaliteedi, puuduste, tasu maksmise, diskrimineerimise, tingimuste muutumise, töötervishoiu- ja tööohutuse, kahjude ega mingil muul viisil Teenuste sisu või selle eest saadavate soorituste või vastusoorituste eest. Ka ei vastuta Haldaja Teenuste osutamiseks või tellimiseks vajalike, sealhulgas avalik-õiguslike, kvalifikatsioonide, lubade, litsentside, maksude vms eest.

4.7 Kasutaja kinnitab, et tal on vastavalt õigusaktidele lubatud Teenuseid tellida või neid osutada.

4.8 Haldaja ei ole kontrollinud Kasutajate tausta ega vastuta ühelgi viisil Kasutajate poolt avaldatud teabe eest.

4.9 Kui Lepingu mõni säte on osaliselt või täielikult kehtetu, ebaseaduslik või täitmisele mittepööratav, ei mõjuta see Lepingu ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ega täitmisele pööratavust.

4.10 Lepingu sõlmimisel ja/või täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

4.11 Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmisel Eesti Vabariigis, Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajas. Tarbijast Kasutaja puhul kehtib kohtualluvuse kokkulepe juhul, kui Kasutaja asub pärast kokkuleppe sõlmimist elama välisriiki või kui viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.

4.12 Haldaja ei vastuta mistahes takistuste, muudatuste, katkestuste vms eest Keskkonna sisus ega töös ega eeltoodu tõttu tekkinud kahju eest. Kui Haldaja vastutust ei saa imperatiivsete sätete tõttu välistada, on Haldaja vastutus piiratud 100 euroga.

4.13 Keskkond ja Kasutustingimused võivad muutuda ja jõustuvad muutused nende Keskkonnas avaldamisel. Kasutaja kohustub ennast muudatustega kursis hoidma.

4.14 Lepingu täitmisega pooltele avalikustatud mitteavalik informatsioon on rangelt konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele. Käesolevas punktis sätestatust kõrvalekaldumine on lubatud ainult õigusaktides ettenähtud juhtudel, samuti ulatuses, mis on vajalik Lepingus toodud kohustuste täitmiseks, eeldusel, et sellisel juhul lasub kolmandal isikul, kellele selline informatsioon edastati, analoogne konfidentsiaalsuskohustus.

Зв’яжіться з нами

info@fintewor.com

Статистика роботи: