Privaatsustingimused

 1 Üldist ja mõisted

 1.1 Isikuandmete vastutav töötleja on Gredos OÜ, registrikood 12172083 („Haldaja“). Haldaja võib vajadusel edastada isikuandmeid nende töötlemise eesmärgil oma koostööpartneritele, kellele laienevad Privaatsustingimused.

 1.2 Käesolevad privaatsustingimused („Privaatsustingimused“) kohalduvad juhtudel, kui Haldaja töötleb vastutava töötlejana veebikeskkonna fintewor.com („Keskkond“) Kasutajate isikuandmeid sihipärasel Keskkonnasisesel Keskkonna kasutamisel. Haldaja ei vastuta kolmandate isikute privaatsustingimuste eest ega kolmandate isikute poolt või kaudu isikuandmete töötlemise eest ka juhul, kui isikuandmed said kolmanda isiku valdusesse Keskkonna kaudu, kui see ei tulenenud Haldajast.

 1.3 Privaatsustingimused ei kohaldu, kui Kasutajad suhtlevad omavahel või üks Kasutaja töötleb teise Kasutaja isikuandmeid väljaspool Keskkonda. Sellisel juhul on Kasutajad iseseisvad isikuandmete töötlejad, kuid Kasutajad kohustuvad järgima Lepingut ja andmekaitsealaseid õigusakte.

 1.4 Privaatsustingimused ei kohaldu osas, milles Kasutaja on Keskkonna kasutamise sidunud või nõustunud selle seotusega mõne teise keskkonnaga. Seotusega nõustumuseks loetakse muuhulgas olukorda, kus Kasutaja siseneb Keskkonna kaudu teise keskkonda või teise keskkonna kaudu Keskkonda.

 1.5 Andmekaitset reguleerivad õigusaktid on kõik andmekaitsealased õigusaktid, mida Haldaja on kohustatud järgima, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus ja riigisisesed õigusaktid.

 1.6 Kasutajad on kohustatud esitama ainult korrektseid isikuandmeid.

 1.7 Mõisted, mis ei ole defineeritud Privaatsustingimustes, on defineeritud Keskkonna Kasutustingimustes, mis on kättesaadavad Keskkonnas.

 

 2 Isikuandmed

 2.1 Isiklikud andmed – andmed hõlmavad muu hulgas Kasutaja kasutajanime, Kasutaja nime, registri- või isikukoodi, sünniaega.

 2.2 Kontaktandmed – andmed hõlmavad muu hulgas Kasutaja telefoninumbrit, e-posti aadressi, postiaadressi ja muid Kasutaja poolt avaldatud kontaktandmeid.

 2.3 CV andmed – andmed hõlmavad muu hulgas tasu soovi, haridust, töökogemust, soovitajaid ja soovitusi, läbitud koolitusi, huvialasid, oskuseid, fotosid ning muid Kasutaja poolt sisestatud andmeid.

 2.4 Pakkumise andmed – andmed hõlmavad muu hulgas tasu soovi, eelnevalt osutatud Teenuseid, soovitajaid ja soovitusi, erialaseid kogemusi, litsentse ja lubasid ning muid Kasutaja poolt sisestatud andmeid.

 2.5 Teenuse andmed – andmed hõlmavad muu hulgas Teenuse kirjeldust, Teenuse osutamise kohta, Teenuse osutamise aega, tasu suurust ja muid Teenusega seotud andmeid.

 2.6 Kuulutuse andmed – andmed hõlmavad muu hulgas Kasutaja isiklikke andmeid, kontaktandmeid, CV andmeid, pakkumise andmeid, Teenuse andmeid ja muid Kasutaja poolt Kuulutuses sisestatud andmeid.

 2.7 Tehnilised andmed – andmed hõlmavad muu hulgas andmeid, mis on saadud ja kogutud Keskkonna kasutamisega seotud seadmest.

 2.8 Küpsiseandmed – küpsistega kogutud andmed.

 

 3 Isikuandmete töötlemise eesmärgid, töödeldavad isikuandmed ja õiguslik alus

 3.1 Haldaja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

 3.1.1 Lepingu sõlmimine ja Keskkonna kasutamise võimaldamine – Haldaja töötleb kõiki isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi võimaldada Keskkonna kasutamist ja Lepingu täitmine.

 3.1.2 Keskkonna arendamine – Haldaja töötleb muu hulgas tehnilisi andmeid ja küpsiseandmeid.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi võimaldada Keskkonna kasutamist ja Keskkonna parendamine.

 3.1.3 Reklaami ja turundusteavituste saatmine ning kuvamine – Haldaja töötleb muu hulgas Kuulutuse andmeid, tehnilisi andmeid ja küpsiseandmeid.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Kasutaja nõusolek.

 3.1.4 Teenuste ja Kuulutuste osas personaliseeritud teavituste saatmine ja kuvamine – Haldaja töötleb muu hulgas Kuulutuse andmeid, tehnilisi andmeid ja küpsiseandmeid. Protsess võib hõlmata ka automatiseeritud (ehk otsese inimsekkumiseta) otsuste tegemist, mis põhineb muu hulgas profiilianalüüsil.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Kasutaja nõusolek ja õigustatud huvi võimaldada Keskkonna tõhusamat kasutamist.

 3.1.5 Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine – Haldaja töödeldavad isikandmed tulenevad vastava(te)st õigusakti(de)st, mida Haldaja peab täitma.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Haldaja õigustatud huvi oma kohustuste täitmiseks.

 3.1.6 Haldaja õigusaktidest ja Lepingust tulenevate õiguste rakendamine – Haldaja töödeldavad isikuandmed olenevad õigustest, mida Haldaja rakendab.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Haldaja õigustatud huvi oma õiguste rakendamiseks.

 

 4 Isikuandmete avaldamine ja edastamine

 4.1 Kuulutuse sisestamisel ja avaldamisel muutub Kuulutus teistele Kasutajatele ja kolmandatele isikutele nähtavaks.

 4.2 Kasutajal on õigus Kuulutuse, CV, pakkumise või Teenuse teatud andmed sisestamata jätta või neid varjata, mille tulemusel neid teistele Kasutajatele ega kolmandatele isikutele nähtavaks ei tehta.

 4.3 Teatud andmete sisestamine ja avaldamine on Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks kohustuslik ja Kasutaja ei saa nende andmete avaldamisest keelduda. Kui Kasutaja kohustuslikke andmeid ei avalda, ei ole Lepingu sõlmimine või täitmine võimalik.

 4.4 Teenuse tellijal on õigus ka terve Kuulutus mitteaktiivseks muuta, mille tulemusel Kuulutust teistele Kasutajatele ega kolmandatele isikutele ei avaldata. Teenuse osutaja tervet Kuulutust mitteaktiivseks muuta ei saa, kuid saab Teenuse osutaja Kasutajakonto sulgeda.

 4.5 Kui Teenuse osutaja teeb Teenuse tellijale Teenuse osutamiseks pakkumise või kandideerib Teenuse osutamiseks, edastatakse Teenuse tellijale Teenuse osutaja pakkumise andmed või CV andmed.

 4.6 Kui Teenuse tellija teeb Teenuse osutajale Teenuse tellimiseks pakkumise, edastatakse Teenuse osutajale Teenuse ja Teenuse tellija andmed.

 

 5 Isikuandmete säilitamine

 5.1 Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on nende eesmärke arvesse võttes vajalik või kui see on sätestatud õigusaktidega. Üldjuhul säilitatakse isikuandmeid kuni kolm (3) aastat pärast Kasutajakonto sulgemist.

 

 6 Kasutaja õigused

 6.1 Kasutajal on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, kustutamist ja töötlemise piiramist, kui see ei ole vastuolus isikuandmete töötlemise eesmärgiga või Lepinguga.

 6.2 Kasutajal on õigus taotleda, et tema suhtes ei võetaks vastu otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud otsustamisel, kui see toob kaasa teda puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

 6.3 Kasutajal on õigus võtta tagasi antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see ei ole vastuolus isikuandmete töötlemise eesmärgiga.

 6.4 Kasutajal on õigus esitada kaebus asjakohasele järelevalveasutusele, kui ta leiab, et tema andmete töötlemine riivab tema õigusi ja huve, lähtudes andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest.

Свяжитесь с нами

info@fintewor.com

Статистика рабочих мест